Wykluczenie

Kiedyś napisałam, gdzie nie spojrzeć to zonk!!!

Ale realiów póki co nie zmienimy, mamy co mamy…

W dzisiejszym poście muszę niestety wrócić odrobinę do tematu tzw. Stypendiów dla uczniów – wprawdzie w troszkę innym kontekście niż onegdaj, kiedy walczyłam o równe szanse dla wszystkich dzieci i nie zawyżania bezprawnie kryteriów – z wiadomym sukcesem.

Obecnie przywołam inną uchwałę – moim zdaniem nie mniej ważną – a mianowicie uchwałę Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2016r. – będącą w obrocie prawnym – w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Skąd moje nią zainteresowanie?!

Otóż ustawodawca w pierwszej kolejności zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia programu będącego aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, a następnie w oparciu o dany program Rada Gminy powinna określić szczegółowe warunki, zakres oraz tryb wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Tak też się stało. Rada Gminy Duszniki podjęła wymieniony Program, a następnie uchwałę określającą szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży…

Półtora roku zajęło mi monitowania w sprawie, bezskuteczne apele do radnych i wójta Romana Bogusia. W międzyczasie trzy razy rozdawano stypendia, ograniczając np. wybitnym sportowcom gratyfikacji – ze względu na niższą (niż bezpodstawnie określone przez wójta kryterium) średniej z ocen.

Jak wiadomo ten temat mamy już zamknięty, jednak…..

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (o którym wyżej wspomniałam) – wciąż będącym w obiegu prawnym – adresatami są jedynie uczniowie Szkół Podstawowych uczęszczający do placówek zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki – wskazano nawet konkretne Szkoły. Powyższe brzmi:

„4. ADRESACI PROGRAMU

Program swoim zasięgiem obejmuje uczniów wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, tj. uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku, Gimnazjum w Dusznikach oraz Zespołu Szkół w Grzebienisku, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki i jest skierowany do uczniów:

– klas IV, V i VI szkół podstawowych,

– klas I, II i III gimnazjów,

– uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki.”

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że ze względu na podobne sformułowanie w uchwale o tzw. Stypendium, Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 lipca 2017 r., unieważnił sprzeczny z Konstytucją, ustawą o systemie oświaty i ustawą o samorządzie gminnym zapis.

Wojewoda Wielkopolski uznał wówczas, iż :

Analizując powyższe, stwierdzić należy, że takie uregulowanie powoduje, że (…)stypendium to nie będzie mogło zostać przyznane uczniowi będącemu mieszkańcem Gminy, a który pobiera naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum położonej poza granicami tej Gminy. (…) Uchwała też wyraźnie wyklucza z grona swoich beneficjentów mieszkańców gminy, uczących się w szkołach znajdujących się poza Gminą. Takie postanowienia zaskarżonej uchwały naruszają – z jednej strony – art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, bowiem swoim zasięgiem wykraczają poza »program lokalny«, obejmując mieszkańców także innych (niezidentyfikowanych) jednostek samorządu terytorialnego, z drugiej zaś – wbrew brzmieniu przywołanych wyżej przepisów Konstytucji oraz ustawy o samorządzie gminnym – wykluczają cześć mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Reasumując nie da się ukryć, że istnieje sprzeczność zapisów obu obowiązujących aktów prawnych, a cytowane natomiast zapisy Programu są niezgodne z przepisami Konstytucji oraz ustawy o samorządzie gminny.

Jaki będzie ciąg dalszy wykluczeń.

cdn…

Share Button